บริการของเรา

บริการของเรา
ประเภทและอัตราภาษีปี 2564 รายได้ที่มิใช่ภาษี ณ สถานกงสุลชาวอินโดนีเซียสงขลา
ผลการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อบริการกงสุล / บริการคุ้มครองชาวอินโดนีเซียในเขตกงสุลอินโดนีเซียสงขลา